Zmiana nazwiska po ślubie

Zadanie specjalne dla młodych żon. Panów z reguły ono nie obowiązuje, chyba że podejmą decyzję o zmianie nazwiska, bo to również jest możliwe.

Kiedy już opadną emocje ślubno-weselne, należy powiadomić cały świat administracyjny o naszym szczęściu. Zmiana stanu cywilnego, nazwiska, adresu zamieszkania a także wszystkiego tego, co nie jest już takie jak przed ślubem należy zgłosić i zarejestrować w odpowiednim urzędzie. Jest to nasze prawo i obowiązek obywatelski uregulowany odpowiednią ustawą i przepisami, którego nie wolno bagatelizować, zwłaszcza gdy młoda żona prowadzi działalność gospodarczą.

Pamiętajmy jednak, że zmiana nazwiska nie następuje z chwilą dokonania zmiany w dowodzie osobistym lecz z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, dlatego nowym nazwiskiem należy posługiwać się już od dnia ślubu.

Jak zabrać się do zmiany nazwiska

Udać się do fotografa – chyba, że mamy odpowiednie zdjęcie do: dowodu osobistego, prawa jazdy i paszportu. (Możemy je wykonać samodzielnie -> INSTRUKCJA1 lub INSTRUKCJA2)

Udać się na ksero i zafundować sobie kilka kopii Aktu małżeństwa.

Zmienić adres zameldowania

Jeśli zmiana adresu zamieszkania odbywa się w obrębie tego samego miasta, wówczas sprawa jest prosta – wszystkie formalności załatwić można w jednym okienku (tym, w którym dokonywany jest meldunek). Urząd automatycznie dokona wymeldowania ze starego adresu zamieszkania.

Jeśli przeprowadzka wiąże się z przeniesieniem do nowego miasta, wówczas w pierwszej kolejności należy udać się do urzędu właściwego dla poprzedniego miejsca zameldowania. Tutaj wypełniamy wniosek o wymeldowanie i dopiero z tym drukiem możemy stawić się w kolejnym urzędzie (właściwym dla nowego miejsca zameldowania).

DRUK ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO oraz DRUK ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO

Wymienić dowód osobisty – oprócz zdjęć należy załączyć wymagane dokumenty.

 • Wyrobienie dowodu osobistego:
 • DOWÓD jest BEZPŁATNY a oczekuje się na niego około miesiąca.
 • Jest tak od stycznia 2010  dotychczas płaciliśmy 30 zł.
 • Wymagane dokumenty:
 • Wypełniony wniosek o wydanie dowodu DRUK WNIOSKU O WYMIANĘ/WYDANIE DOWODU DO POBRANIA
 • Dwa aktualne zdjęcia (lewy profil, lewe ucho odkryte),
 • Odpis skrócony aktu urodzenia – jeżeli nie został sporządzony w USC (większość USC w Polsce go przesyła bezpłatnie do domu po zamówieniu listem poleconym)
 • W przypadku osób zamężnych (żonatych) odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli nie został sporządzony w USC.
 • Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w mieście w którym jesteśmy zameldowani – Urząd Stanu Cywilnego

 • Termin załatwienia sprawy: Wydanie dowodu tożsamości – 4 do 6 tygodni (czasami uda się w 2 tygodnie)
 • Uwagi: Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście.
 • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960)

Wymienić prawo jazdy – Prawo jazdy kategorii B zawiera pozycję nr 8 – adres. Jeżeli przy okazji ślubu zmieniacie miejsce zameldowania, jesteście zobligowani do wymiany prawa jazdy.

 • Wymagane załączniki:
 • Zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm bez nakrycia głowy i ciemnych okularów, lewy półprofil z widocznym lewym uchem.
 • Kserokopia prawa jazdy.
 • Dowód uiszczenia opłaty za prawo jazdy.
 • Dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania.
 • Do wglądu oryginał ważnego krajowego prawa jazdy.
 • DRUK O WYDANIE/WYMIANĘ PRAWA JAZDY DO POBRANIA  – UWAGA ! – Ponieważ po złożeniu wniosku, w trakcie jego realizacji, jest on skanowany przez specjalizowany system komputerowy, dlatego niezbędne jest zachowanie następujących parametrów, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych :
 • format papieru 210mm na 297mm
 • gramatura papieru 80-100 g/m2
 • wydruk na drukarce laserowej
 • pole podpisu i pole fotografii:
  – grubość linii pola podpisu i zewnętrznej ramki pola fotografii 2mm
  – gęstość optyczna pola podpisu i zewnętrznej ramki pola fotografii dla koloru czarnego
  – położenie pól podpisu i fotografii względem krawędzi
  – wydruk dwustronny

W sytuacji gdy wystąpią problemy podczas skanowania wniosku, może zajść konieczność jego przepisania.

Wymienić paszport – oprócz zdjęć należy załączyć wymagane dokumenty.

 •  Zarówno składając wniosek jak i po odbiór paszportu należy stawić się osobiście. Osoba, która ubiega się o paszport musi złożyć wypełnione PODANIE KWESTIONARIUSZ PASZPORTOWY (DO POBRANIA) oraz następujące załączniki:
 • odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia – w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu po raz pierwszy, jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby ubiegającej się o paszport na podstawie innych dokumentów,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie paszportu zawarła związek małżeński za granicą,
 • dowód uiszczenia opłaty paszportowej.
 • opłata za wydanie paszportu to 140 zł. Ulga w opłacie paszportowej przysługuje w następującym osobom:
 •  emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także współmałżonkowie tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo osobom korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
 • kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • uczniom i studentom.

Wymienić dowód rejestracyjny pojazdu 

Jest to kolejny dokument, o wymianie którego musimy pamiętać. Właściciel jest zobowiązany w terminie nie przekraczającym 30 dni zawiadomić o zmianach faktycznych w dowodzie rejestracyjnym. W tym celu udajemy się do Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miasta naszego zameldowania i oprócz  wypełnionego wniosku o wymianę dowodu rejestracyjnego, składamy następujące dokumenty:

 • stary dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu (jeżeli była wydana),
 • tablice rejestracyjne,
 • dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych, lub też zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
 • pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Opłaty jakie musicie ponieść w związku z wymianą dowodu rejestracyjnego to:
19,00 – opłata za wydanie pozwolenia czasowego wraz z opłatą ewidencyjną.
54,50 zł – opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z opłatą ewidencyjną. – w przypadku pojazdów już zarejestrowanych w Urzędzie i posiadających tablice nowego typu (tzw. „białe”).W przypadku konieczności zmiany tablic starego typu opłaty wzrastają o koszty wymiany tablic na nowego typu tzw. „białe”. Opłaty dokonujemy na konto odpowiedniego Wydziału Komunikacji.

Powiadomić pracodawcę o zmianie stanu cywilnego oraz danych osobowych, w jego zaś gestii leży zawiadomienie o tym ZUS.
W razie prowadzenia własnej działalności gospodarczej należy samemu poinformować ZUS, ażeby składki zasilały konto odpowiedniej osoby.
Poinformować bank/banki i dokonać wymaganych przez daną placówkę formalności: dane znajdujące się w bazie BIK mogą być aktualizowane tylko i wyłącznie przez podmioty, które te dane przekazały do bazy BIK.
Dokonać zmian w ubezpieczeniach, polisach, itp.
Wprowadzić zmiany, najczęściej aneksami we wszelkich umowach.
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą aktualizują swoje dane składając w urzędzie skarbowym NIP-1, a spółki NIP-2, wcześniej powiadamiając o tym Urząd Statystyczny.
Wprowadzić zmiany w portalach społecznościowych, w stopce e-mail
Poinformować wszystkich mniej lub bardziej zainteresowanych: rodzinę, współpracowników. Jak więc widać zmiana nazwiska wiąże się z wizytami w różnych urzędach, wypełnieniem odpowiednich dokumentów i wniesieniem stosownych opłat.